eSurvey מציגה פתרון כולל לביצוע מחקר רפואי


eSurvey מציגה פתרון כולל לביצוע סקרים ומחקרים רפואים מבוססי אינטרנט.
eSurvey פועלת במסגרת שיתוף פעולה עם מכון מחקר המתמחה בתחום הרפואי ומפעילה
פורטל רפואי גדול.
הפתרון מאפשר לכם גישה לביצוע סקרים ומחקרים רפואיים במגוון תחומים שונים עם ניסיון
רב שנים 
בביצוע סקרים מסוג זה כוללים פתרון רחב של בניית הפצה ניתוח וכולל פתרון ייחודי
של מאגר נסקרים 
רפואי המאפשר לכם לקבל תמונה אמיתית וכלים לקבלת החלטות תקפות.
 
• מחקרים כמותיים - על ידי שימוש במערכת הסקרים ניתן לבצע איסוף מידע רפואי תוך שימוש
בממשק 
האינטרנטי של מערכת הסקרים. באופן זה ניתן לעשות שימוש במאגרי המידע של
פאנליסטים הרשומים 
במאגר הנתונים ולבצע מחקרים מהירים ויעילים.
  
• משובים וסקרי שביעות רצון לאחר אשפוז
• סקרי הרגלי שימוש תרופתיים
• סקרי שביעות רצון מקופות חולים 
 סקרים בקרב רופאים
• סקרי שוק בתחום פארמה ומזון תינוקות

eSurvey | know More Do Better
מחקר רפואי

לפרטים נוספים